Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Journée commémorative zu Cinqfontaines

Gedenkfeier zur Erënnerung un d’Affer vun der Shoah aus Lëtzebuerg. Organsiéiert vum Comité Auschwitz Luxembourg.